您当前位置:首页 > 心经全文>

心经心咒全文注音

发布时间:2019-03-07 22:08:39   编辑:姚凝孀   阅读次数:

心经心咒全文注音

bō rě bō luó mì duō xīn jīng

般 若 波 罗 蜜 多 心 经

guān zì zài pú sà xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí , zhào jiàn wǔ

观 自 在 菩 萨,行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时, 照 见 五

yùn jiē kōng dù yī qiē kǔ è shè lì zǐ sè bù yì kōng ,kōng bù

蕴 皆 空,度 一 切 苦 厄。舍利 子,色不 异 空, 空 不

yì sè sè jí shì kōng , kōng jí shì sè shòu xiǎng xíng shí yì fù rú

异 色,色即 是 空, 空 即 是 色。受 想 行 识,亦复 如

shì shè lì zǐ shì zhū fǎ kōng xiāng bù shēng bù miè bù gòu bù jìng

是。舍 利 子,是 诸 法 空 相,不 生 不 灭,不 垢 不 净,

bù zēng bù jiǎn shì gù kōng zhōng wú sè wú shòu xiǎng xíng shí wú yǎn ěr

不 增 不 减,是 故 空 中 无 色,无 受 想 行 识,无 眼 耳

bí shé shēn yì wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ wú yǎn jiè nǎi zhì wú yì

鼻 舌 身 意,无色 声 香 味 触 法,无 眼 界,乃 至 无 意

shí jiè wú wú míng yì wú wú míng jìn nǎi zhì wú lǎo sǐ yì wú

识 界,无 无 明,亦 无 无 明 尽,乃 至 无 老 死,亦 无

lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miè dào wú zhì yì wú dé yǐ wú suǒ dé gù

老 死 尽 。无 苦 集 灭 道,无 智 亦 无 得,以无 所 得 故。

pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài wú guà

菩 提 萨 埵,依 般 若 波 罗 蜜 多 故,心 无 挂 碍。无 挂

ài gù wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jiū jìng niè pán sān

碍 故,无 有 恐 怖,远 离 颠 倒 梦 想, 究 竟 涅 盘。三

shì zhū fó yī bō rě bō luó mì duō gù dé ā nuò duō luó sān miǎo sān

世 诸 佛,依 般若 波 罗 蜜 多 故,得 阿 耨 多 罗 三 藐 三

pú tí gù zhī bō rě bō luó mì duō shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu

菩 提。故 知 般 若 波 罗 蜜 多,是 大 神 咒,是 大 明 咒,

shì wú shàng zhòu shì wú děng děng zhòu néng chú yī qiē kǔ zhēn shí bù xū

是 无 上 咒,是 无 等 等 咒。能 除 一 切 苦,真 实 不 虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu jí shuō zhòu yuē

故 说 般 若 波 罗 蜜 多 咒。即 说 咒 曰:

jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē

揭 谛 揭 谛,波 罗 揭 谛,波 罗 僧 揭 谛,菩 提萨 婆 诃。

以上就是心经全文注音了,我们修行的时候最好能够将发音诵读准确,这样的话我们才能够更好的去修行的。以上只是作者对文章的一些理解,如果有不正确的地方还望海涵。

本文链接:心经心咒全文注音

上一篇:什么人不适宜念心经

下一篇:般若波罗蜜多心经繁体全文